logotyp

Zadzwoń do nas

52 374 10 24
608 317 279
szybki kontakt

 

lub skontaktuj się z nami drogą elektroniczną wypełniając formularz.

 

Prześlemy Ci wszystkie potrzebne informacje i formularze dotyczące postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z Niemiec i odzyskania zwrotu podatku.

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Zmiany w niemieckim prawie od 1 stycznia 2018 – zadzwoń jesteśmy na bieżąco!

 

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004r. Polacy mogą otrzymać zasiłek rodzinny KINDERGELD - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki i są w Niemczech ubezpieczeni.

 

Aktualne stawki zasiłku rodzinnego Kindergeld:

 

 do roku 2015rok 2016rok 2017rok 2018
1 dziecko 188,00 euro miesięcznie 190,00 euro miesięcznie 192,00 euro miesięcznie 194,00 euro miesięcznie
2 dziecko 188,00 euro miesięcznie 190,00 euro miesięcznie 192,00 euro miesięcznie 194,00 euro miesięcznie
3 dziecko 194,00 euro miesięcznie 196,00 euro miesięcznie 198,00 euro miesięcznie 200,00 euro miesięcznie
4 i kolejne dziecko 219,00 euro miesięcznie 221,00 euro miesięcznie 223,00 euro miesięcznie 225,00 euro miesięcznie

 

 

Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. Przy tym muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 883/2004 ważne od 01 maja 2010.


Kindergeld można otrzymać na dzieci własne lub przysposobione, a także na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenia są wypłacane do dnia pełnoletności dziecka, a jeżeli dziecko się uczy / studiuje to do 24 roku życia.


Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld jest aby wnioskodawca (najczęściej jest to ojciec rodziny pracujący w Niemczech):

 

 • posiadał na terenie Niemiec swoje miejsce zamieszkania (Wohnsitz)
 • wnioskodawca mimo zamieszkania w innym państwie zwykle przebywał na terenie Niemiec (gewöhnlicher Aufenthalt)
 • w przypadku braku zameldowania w Niemczech podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech tzn. pracował w ciągłości ponad 183 dni w roku oraz 90 % uzyskiwanych dochodów musi pochodzić z Niemiec i w tym kraju podlegać opodatkowaniu
  Wnioskodawca może również:
 • pracować w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung). W takim przypadku przedsiębiorąca musi okazać się dowodami w postaci rzeczywistych wpływów na konto bankowe za wykonaną usługę.
 • być pracownikiem oddelegowanym z firmy polskiej lecz w tym przypadku osoba pozostająca w Polsce nie może być czynna zawodowo lub w przypadku zatrudnienia, konieczna jest decyzja odmowna o zasiłku w Polsce

 

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce w przypadku pracowników ubezpieczonych w Niemczech nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

 

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to od stycznia 2018 roku po złożeniu wniosku Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane do 6 miesięcy wstecz licząc od dnia złożenia wniosku, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski z reguły wynika z zakończenia pobytu w Niemczech. Taki fakt należy zgłosić do Familienkasse , aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.


W przypadkach ustanawiania i uchylania wniosku o niemiecki Kindergeld dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim (np. w Polsce), Familienkasse i w sytuacji gdy instytucja nie podaje wystarczających powodów prawnych dotyczących decyzji w związku z przyznawaniem Kindergeld nasza firma składa odwołanie w imieniu klienta.

 

Uprawnienie i pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.


Numer identyfikacyjny /Steuerliche Identifikationsnummer


Istotnym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego od 01.01.2016 jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Numer otrzymuje osoba zameldowana na terenie Niemiec oraz osoba mająca w tym kraju obowiązek podatkowy. Osoby, które nie posiadają meldunku, a podjęły sezonową pracę na terenie Niemiec, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

 

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr z różnych przyczyn pozostaje nieznany, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Można również skorzystać z infolinii (tel. +49 228/406-1240). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany danej osobie na aktualny adres zameldowania w formie listu. Czas oczekiwania na IdNr to około cztery tygodnie.


Kindergeld, a świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”


Wypłaty wszelkich świadczeń rodzinnych wypłacanych w państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii podlegają pod koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Program 500 plus również jest wpisany w politykę koordynacji świadczeń, w związku z tym pobieranie tego zasiłku w Polsce ma wpływ na wysokość zasiłku wypłacanego u naszych zachodnich sąsiadów.


I tak w przypadku małżonka pracującego w Niemczech a współmałżonka nie pracującego w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.


Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.


Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma Polska.


Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.


Oboje małżonków pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

 

W przypadku wypłaty świadczeń z Państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny.


Korzystając z programu 500 plus otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.

 

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaleca się złożenie przez osobę ubiegającą się, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także w zakresie pierwszego dziecka (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy spełniania lub nie obowiązującego kryterium dochodowego). Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie o uprawnieniu do świadczenia wychowawczego w odniesieniu do wszystkich dzieci i przekazanie całościowej informacji zagranicznej instytucji ds. świadczeń rodzinnych. Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko,a w konsekwencji brak decyzji w tym zakresie skutkować może potrąceniem kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego z zagranicznych świadczeń rodzinnych przyznanych na dziecko.

 

Zapomoga rodzinna Elterngeld

Polacy, będący członkami Unii Europejskiej zatrudnieni w Niemczech oprócz zasiłku rodzinnego mają też prawo do innych świadczeń. Zapomoga o nazwie (Elterngeld) przysługuje rodzicom nowo narodzonych dzieci. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy, ale od momentu złożenia wniosku wypłacana jest tylko 3 miesiące wstecz, zatem wniosek należy złożyć jak najszybciej. Wnioskodawcą z reguły jest matka, która sprawuje opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem.


Oto przesłanki do otrzymania Elterngeld:

 • rodzice po urodzeniu dziecka sami będą je wychowywać
 • nie będą pracowali lub w przypadku zatrudnienia nie więcej niż 30 godzin tygodniowo
 • dziecko będzie znajdowało się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
 • przynajmniej jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech

 

Kwota świadczenia może wynieść minimalnie 300 euro miesięcznie (w przypadku osób nie pracujących przed narodzeniem dziecka) a maksymalnie 1800 euro miesięcznie.


W przypadku gdy jeden z rodziców ograniczy swoją działalność zarobkową aby zająć się wychowaniem dziecka i tym samym zmniejszone zostaną jego dochody wysokość świadczenia Elterngeld wynosi 65 % dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia. Pracownik, którego dochód nie przekracza 1200 euro miesięcznie może liczyć na jeszcze wyższy procentowo zasiłek. I tak np. osoba zarabiająca 980 euro otrzyma świadczenie w wysokości 68 proc. ostatniego wynagrodzenia. W przypadku płacy na poziomie 700 euro będzie to już 82 proc. Wysokość zasiłku nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto.

 

Zdarza się czasami tak, że kasa rodzinna, w której wnioskujemy o zasiłek rodzinny Kindergeld , powiadamia instytucję odpowiedzialną za wypłatę rodzicielskiego Elterngeld o tym, że nasze dziecko ma mniej niż 16 miesięcy. Po jakimś czasie otrzymujemy wniosek do wypełnienia.

 

Zwrot podatku z Niemiec

W Niemczech podatek dochodowy jest obowiązkowo potrącany z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę i odprowadzany do urzędu skarbowego (Finanzamt).

 

Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono.

 

Formalnie takim dokumentem jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte albo zastępcze zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung. W praktyce wystarczającym dokumentem jest także zaświadczenie o zarobkach Lohnsteuerbescheinigung.


O zwrot podatku z Niemiec możemy starać się za 4 ostatnie lata podatkowe – czyli w 2018 roku możemy składać zeznania za rok 2014, 2015, 2016 i 2017.

Wniosek o zostanie potraktowanym jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub/i zmiana klasy podatkowej

Osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może na wniosek być traktowana jak osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego uwzględnione mogą zostać wszystkie ulgi podatkowe osobiste oraz rodzinne – w tym też podstawowa kwota wolna od podatku, tak jak gdybyście Państwo zamieszkiwali w Niemczech. Z reguły więc potraktowanie jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu skutkuje niższym opodatkowaniem. Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jest również istotne przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne w Niemczech.

 

Wnioski składamy w Państwa imieniu w miejscowo właściwym urzędzie w Niemczech.

 

Ostatnie opinie

 • Opinia 108 Krzysztof Baraniecki

  Rzadko kiedy biorę pod uwagę opinie w Internecie, przeważnie są one pisane przez właścicieli firm...Ale moja jest moja ;)Od kilku lat Eurocash świadczy nam usługi i wszystko zawsze było sprawnie, bez problemów. Czas realizacji (otrzymywanej gotówki z niemieckich urzędów) był zaskakująco szybki.Oby tak dalej ...POLECAM   Krzysztof Baraniecki 

 • Opinia 107 Waldemar Orłowski

  Jak najbardziej polecam ! .Firma godna zaufania. Jesteśmy bardzo zadowoleni . Kontakt z firmą świetny . Dziękujemy i Pozdrawiam .   Waldemar Orłowski

 • opinia 106 Jacek Figurski

  Super firma naprawdę godna polecenia. Jacek Figurski

Wszystkie opinie

© EUROCASH - Zasiłek rodzinny Kindergeld. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies