Eurocash

Zasiłki oraz podatek z Niemiec

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004r Polacy mogą otrzymać zasiłek rodzinny KINDERGELD - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki i są w Niemczech ubezpieczeni.

Od stycznia 2010 obowiązują nowe stawki które wynoszą:

Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. Przy tym muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 883/2004 ważne od 01 maja 2010.

W przypadku pracowników polskich warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld jest aby wnioskodawca (najczęściej jest to ojciec rodziny pracujący w Niemczech):

Wnioskodawca może również:

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski z reguły wynika z zakończenia pobytu w Niemczech. Taki fakt należy zgłosić do Familienkasse , aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.

Zastosowanie Rozporządzenia (EG) Nr.883/2004 od momentu wejścia w życie 1.maja 2010 wywołało niepewności w instytucjach do świadczeń rodzinnych (Familienkasse).

W przypadkach ustanawiania i uchylania wniosku o niemiecki Kindergeld dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim (np. w Polsce), Familienkasse i w sytuacji gdy instytucja nie podaje wystarczających powodów prawnych dotyczących decyzji w związku z przyznawaniem Kindergeld nasza firma składa odwołanie w imieniu klienta.

Kindergeld można otrzymać na dzieci własne lub przysposobione, a także na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenia są wypłacane do dnia pełnoletności dziecka, a jeżeli dziecko się uczy / studiuje to do 24 roku życia.

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Zapomoga rodzinna Elterngeld

Polacy, będący członkami Unii Europejskiej zatrudnieni w Niemczech oprócz zasiłku rodzinnego mają też prawo do innych świadczeń. Zapomoga o nazwie (Elterngeld) przysługuje rodzicom nowonarodzonych dzieci. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy, ale od momentu złożenia wniosku wypłacana jest tylko 3 miesiące wstecz, zatem wniosek należy złożyć jak najszybciej. Wnioskodawcą z reguły jest matka, która sprawuje opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem.

Oto przesłanki do otrzymania Elterngeld:

Kwota świadczenia może wynieść minimalnie 300 euro miesięcznie (w przypadku osób nie pracujących przed narodzeniem dziecka) a maksymalnie 1800 euro miesięcznie.

W przypadku gdy jeden z rodziców ograniczy swoją działalność zarobkową aby zająć się wychowaniem dziecka i tym samym zmniejszone zostaną jego dochody wysokość świadczenia Elterngeld wynosi 65 % dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia. Pracownik, którego dochód nie przekracza 1200 euro miesięcznie może liczyć na jeszcze wyższy procentowo zasiłek. I tak np. osoba zarabiająca 980 euro otrzyma świadczenie w wysokości 68 proc. ostatniego wynagrodzenia. W przypadku płacy na poziomie 700 euro będzie to już 82 proc. Wysokość zasiłku nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto.

Zdarza się czasami tak, że kasa rodzinna, w której wnioskujemy o zasiłek rodzinny Kindergeld , powiadamia instytucję odpowiedzialną za wypłatę rodzicielskiego Elterngeld o tym, że nasze dziecko ma mniej niż 16 miesięcy. Po jakimś czasie otrzymujemy wniosek do wypełnienia.

Zwrot podatku z Niemiec

W Niemczech podatek dochodowy jest obowiązkowo potrącany z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę i odprowadzany do urzędu skarbowego (Finanzamt).

Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono.

Formalnie takim dokumentem jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte albo zastępcze zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung. W praktyce wystarczającym dokumentem jest także zaświadczenie o zarobkach Lohnsteuerbescheinigung.

O zwrot podatku z Niemiec możemy starać się za 4 ostatnie lata podatkowe - czyli w roku 2015 możemy składać zeznania za lata 2011, 2012, 2013 i 2014.