Eurocash

Zasiłki oraz podatek z Niemiec

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004r Polacy mogą otrzymać zasiłek rodzinny KINDERGELD - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki i są w Niemczech ubezpieczeni.

Od stycznia 2015 obowiązują nowe stawki które wynoszą:

Familienkasse wypłaci podniesiony zasiłek automatycznie od września 2015 roku, natomiast wyrównanie od stycznia 2015 za minione miesiące, osoby pobierające Kindergeld, otrzymają do końca października 2015 roku. Od stycznia 2016 możemy spodziewać się kolejnej podwyżki Kindergeld o kolejne 2 Euro.

Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. Przy tym muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 883/2004 ważne od 01 maja 2010.

W przypadku pracowników polskich warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld jest aby wnioskodawca (najczęściej jest to ojciec rodziny pracujący w Niemczech):

Wnioskodawca może również:

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski z reguły wynika z zakończenia pobytu w Niemczech. Taki fakt należy zgłosić do Familienkasse , aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.

Zastosowanie Rozporządzenia (EG) Nr.883/2004 od momentu wejścia w życie 1.maja 2010 wywołało niepewności w instytucjach do świadczeń rodzinnych (Familienkasse).

W przypadkach ustanawiania i uchylania wniosku o niemiecki Kindergeld dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim (np. w Polsce), Familienkasse i w sytuacji gdy instytucja nie podaje wystarczających powodów prawnych dotyczących decyzji w związku z przyznawaniem Kindergeld nasza firma składa odwołanie w imieniu klienta.

Kindergeld można otrzymać na dzieci własne lub przysposobione, a także na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenia są wypłacane do dnia pełnoletności dziecka, a jeżeli dziecko się uczy / studiuje to do 24 roku życia.

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Zapomoga rodzinna Elterngeld

Polacy, będący członkami Unii Europejskiej zatrudnieni w Niemczech oprócz zasiłku rodzinnego mają też prawo do innych świadczeń. Zapomoga o nazwie (Elterngeld) przysługuje rodzicom nowonarodzonych dzieci. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy, ale od momentu złożenia wniosku wypłacana jest tylko 3 miesiące wstecz, zatem wniosek należy złożyć jak najszybciej. Wnioskodawcą z reguły jest matka, która sprawuje opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem.

Oto przesłanki do otrzymania Elterngeld:

Kwota świadczenia może wynieść minimalnie 300 euro miesięcznie (w przypadku osób nie pracujących przed narodzeniem dziecka) a maksymalnie 1800 euro miesięcznie.

W przypadku gdy jeden z rodziców ograniczy swoją działalność zarobkową aby zająć się wychowaniem dziecka i tym samym zmniejszone zostaną jego dochody wysokość świadczenia Elterngeld wynosi 65 % dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia. Pracownik, którego dochód nie przekracza 1200 euro miesięcznie może liczyć na jeszcze wyższy procentowo zasiłek. I tak np. osoba zarabiająca 980 euro otrzyma świadczenie w wysokości 68 proc. ostatniego wynagrodzenia. W przypadku płacy na poziomie 700 euro będzie to już 82 proc. Wysokość zasiłku nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto.

Zdarza się czasami tak, że kasa rodzinna, w której wnioskujemy o zasiłek rodzinny Kindergeld , powiadamia instytucję odpowiedzialną za wypłatę rodzicielskiego Elterngeld o tym, że nasze dziecko ma mniej niż 16 miesięcy. Po jakimś czasie otrzymujemy wniosek do wypełnienia.

Zwrot podatku z Niemiec

W Niemczech podatek dochodowy jest obowiązkowo potrącany z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę i odprowadzany do urzędu skarbowego (Finanzamt).

Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono.

Formalnie takim dokumentem jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte albo zastępcze zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung. W praktyce wystarczającym dokumentem jest także zaświadczenie o zarobkach Lohnsteuerbescheinigung.

O zwrot podatku z Niemiec możemy starać się za 4 ostatnie lata podatkowe - czyli w roku 2015 możemy składać zeznania za lata 2011, 2012, 2013 i 2014.